Polityka prywatności i cookies

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady
  przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej
  działającej pod adresem nanoplan.pl oraz powiązanych z nią profili w
  mediach społecznościowych, których wykaz stanowi Załącznik do
  niniejszej Polityki.
 2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych,
  celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego
  przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie
  przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje
  odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników
  serwisu w tym zakresie.

§ 2
DEFINICJE

 1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia
  przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami
  krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
 2. Pracownia architektoniczna – biuro architektoniczne znajdujące się pod
  adresem nanoplan.pl, prowadzony przez Administratora, tj. Małgorzata
  Tomankiewicz, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „NANOplan
  Małgorzata Tomankiewicz”, z siedzibą pod adresem ul. Turkusowa 7/17 20-572
  Lublin, NIP 7123450980, REGON 524637909, adres
  korespondencyjny
  : ul. Turkusowa 7/17 20-572 Lublin.
 3. Użytkownik– każda osoba, która korzysta ze strony internetowej nanoplan.pl, a
  także osoba, która korzysta z profili Administratora w mediach
  społecznościowych;
 4. Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników
  np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
  identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych,
  gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)- pliki
  tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika,
  umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np.
  komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się
  łączy.

§ 3
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem
danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.nanoplan.pl, , a także
Użytkowników powiązanych profili w mediach społecznościowych jest Małgorzata
Tomankiewicz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „NANOplan
Małgorzata Tomankiewicz”, z siedzibą pod adresem ul. Turkusowa 7/17 20-572
Lublin, NIP 7123450980, REGON 524637909
adres korespondencyjny:
ul. Turkusowa 7/17 20-572 Lublin.

 

§ 4
KATEGORIE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych
  Użytkowników:

– Imię i
nazwisko;

– Adres wysyłki;

– Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;

– Numer telefonu kontaktowego;

– Adres e-mail;

– NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność
gospodarczą);

 1. Dodatkowo, w ramach działalności w mediach społecznościowych,
  Administrator może przetwarzać Dane widoczne na profilach Użytkowników,
  tj. w szczególności wizerunek (zdjęcia profilowe i inne), datę urodzin,
  miejscowość zamieszkania, płeć, historię zatrudnienia i wykształcenia.
 2. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników strony nanoplan.pl mogą
  być wykorzystywane w celach kontaktowych, w tym w celach przygotowania i
  przedstawienia oferty wykonania projektu według wskazówek Użytkownika, w
  celach przeprowadzenia działań promocyjnych i marketingowych
  Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą
  poczty elektronicznej (Newsletter, zapisy na sprzedaż produktów).
 3. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników Sklepu, będą
  przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania
  zamówienia oraz jego wysyłki, a także wystawienia dokumentu sprzedażowego
  (faktury), jak również w celach kontaktowych, a za uprzednią zgodą w
  celach przeprowadzenia działań promocyjnych i marketingowych
  Administratora.
 4. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych
  Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą
  poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie
  zgłoszenia na adres e-mail Administratora.
 5. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników mediów
  społecznościowych, przekazywane są przez wszelką działalność Użytkowników
  w tych mediach na stronach Administratora, w szczególności poprzez
  polubienie, komentowanie, dodawanie zdjęć lub filmów, udostępnianie,
  wysyłanie wiadomości prywatnych i in.
 6. Dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem portali społecznościowych
  będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych, w przypadku udzielenia
  odpowiedzi na zapytania Użytkowników i nie będą przez nas archiwizowane
  poza tymi serwisami. Dane te mogą być również przetwarzane w celu
  zorganizowania konkursu w ramach profilu Administratora, zasady
  przetwarzania danych osobowych będą wtedy jednak ustalone przez odrębny
  Regulamin.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników portali społecznościowych
  odbywa się w sposób zgodny z poszczególnymi Politykami prywatności tych
  serwisów.

§ 5
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników
  podmiotom trzecim:
  1. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w
   zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);
  2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym hosting strony internetowej oraz
   poczty elektronicznej Administratora;
  3. podmiotom zewnętrznym, tj. wykonawcom- firmom remontowo-budowlanym-
   wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania wyceny planowanej inwestycji
   Użytkownika;
  4. sklepom, w których dokonywane są zakupy na rzecz Użytkownika-
   wyłącznie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury na rzecz
   Użytkownika;
  5. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom
   pośredniczącym w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku wysyłki
   zamówionych towarów lub przesłania nagród);
  6. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym
   odpowiednim organom państwowym).
 2. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa
  trzeciego.

§ 6
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach
  działalności strony nanoplan.pl mają następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. ograniczenia ich przetwarzania;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do żądania usunięcia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
   Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze
  względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń w związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a
  Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić
  poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@nanoplan.pl
  lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres
  korespondencyjny Administratora: ul. Turkusowa 7/18 20-572 Lublin.
 4. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i
  konieczne do realizacji celów przetwarzania, określonych w §4.

§7
POLITYKA COOKIES

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu Administrator korzysta
  z plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
  strony nanoplan.pl.
 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie
  dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu za
  pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.
 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana
  przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce
  internetowej, z której korzysta.

§ 8
RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona
  internetowa Administratora można podzielić na:


ciasteczka sesyjne
 (session cookies)- pozwalające na sprawne
korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie
Administratora, usuwane po jej zakończeniu;

– ciasteczka trwałe (permanent cookies)-
przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na
stronie Administratora.

 1. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona
  internetowa Administratora można podzielić na:


ciasteczka własne (
first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w
urządzeniu Użytkownika Administrator;

– ciasteczka zewnętrzne (third
party cookies
)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu
Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal
społecznościowy, dostawca treści reklamowych).

 1. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich
  jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne,
  które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a
  ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych
  przez te podmioty.

§ 9
RODZAJE ORAZ CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator
stosuje pliki cookies, wynikające z:

 1. Google Analytics– stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań
  Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia
  działania strony internetowej);
 2. WordPress Mail Logging– stosowane w celach analitycznych i
  organizacyjnych Administratora, ciasteczko rejestruje zachowania
  Użytkowników w formie dziennika aktywności Użytkowników w połączeniu z ich
  adresem e-mail, które dostępne są wyłącznie dla Administratora i jest
  konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej
  Administratora;
 3. Disqus– stosowane w celu umożliwienia komentowania treści na stronie
  internetowej Administratora, w tym w celu zapamiętania danych Użytkownika
  w taki sposób, aby nie musiał się on logować do systemu komentarzy przy
  każdej wizycie;
 4. WordPress Smush– ciasteczko, nie oddziaływujące bezpośrednio na Użytkowników strony
  internetowej Administratora, stosowane w celu optymalizacji obrazów, a w
  konsekwencji w celu przyspieszenia działania strony internetowej
  Administratora, ciasteczko dokonuje subskrypcji Newslettera tylko
  Administratora; Smush wykorzystuje tzw. Stackpath Content Delivery
  Network, który może przechowywać logi witryny o Użytkownikach przez okres
  7 dni, więcej informacji pod adresem: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/ .
 5. ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych
  przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in.
  Facebook, Instagram, Bloglovin, Twitter, Youtube, Pinterest, a także
  usługa Sumo, umożliwiająca udostępnienie wybranego wpisu za pośrednictwem
  dowolnego medium społecznościowego).

§ 10
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych
  poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji
  pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.
 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na
  stronie prostyplan.pl pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie
  miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie
  Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania
  niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na
  stronie internetowej Administratora.

ZAŁĄCZNIK:

Lista
profili Administratora w mediach społecznościowych, do których zastosowanie ma
niniejsza Polityka:

 1. https://www.facebook.com/pracownia.NANOplan
 2. https://www.instagram.com/nano_plan/